معنی و ترجمه کلمه supposed به فارسی supposed یعنی چه

supposed


فرضى ،تصورشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها