معنی و ترجمه کلمه sympathetic nerve به فارسی sympathetic nerve یعنی چه

sympathetic nerve


روانشناسى : عصب سمپاتيک

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها