معنی و ترجمه کلمه synchrony به فارسی synchrony یعنی چه

synchrony


همگاهى ،هم زمانى ،انطباق ،تقارن ،هم عصرى ،هم اهنگى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها