معنی و ترجمه کلمه systematic theology به فارسی systematic theology یعنی چه

systematic theology


بخشى از علوم الهى که مذاهب مختلفه را جزئى از يک حقيقت کل ميداند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها