معنی و ترجمه کلمه tack به فارسی tack یعنی چه

tack


تغيير سمت قايق در حرکت ،گوشه جلويى بادبان ،سمت حرکت قايق نسبت به باد،تک ،ميخ سرپهن کوچک ،رويه ،مشى ،خوراک ،ميخ زدن ،پونز زدن ،ضميمه کردن
علوم مهندسى : ميخ سر پهن
ورزش : پيشروى قايق در سمت معين
علوم نظامى : گوشه پايينى و جلوى بادبان طولى ناو
علوم دريايى : گوشه پايينى و جلوى بادبان طولى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها