معنی و ترجمه کلمه tactics به فارسی tactics یعنی چه

tactics


کاردانى ،تاکتيک ،نظم و ترتيب ،دانش فرماندهى در صحنه جنگ ،طرق و وسائل و طرحهاى ماهرانه اى که جهت وصول به هدف به کار گرفته مى شود رويه ماهرانه ،تاکتيکها،جنگ فن ،تدابير جنگى ،جنگ دانى ،رزم ارايى ،فنون
علوم مهندسى : رويه
قانون ـ فقه : رهبرى ماهرانه
ورزش : تاکتيک
علوم نظامى : روشها و فنون جنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها