معنی و ترجمه کلمه tea has an adour p to itself به فارسی tea has an adour p to itself یعنی چه

tea has an adour p to itself


چاى بوئى دارد که مختص خود ان است ،چاى بوى ويژه اى دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها