معنی و ترجمه کلمه ten-yard(s) line به فارسی ten-yard(s) line یعنی چه

ten-yard(s) line


خط شکسته در طرفين خط نيمه به فاصله ¹ 1يارد از ان( رگبى)
ورزش : خط شکسته در طرفين خط نيمه به فاصله ¹ 1يارد از ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها