معنی و ترجمه کلمه that is no bed of roses به فارسی that is no bed of roses یعنی چه

that is no bed of roses


اش دهن سوزى نيست ،شيره گلو سوزى نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها