معنی و ترجمه کلمه the 5th inst به فارسی the 5th inst یعنی چه

the 5th inst


پنجم همين ماه ،پنجم بماه جارى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها