معنی و ترجمه کلمه the dead lie in state به فارسی the dead lie in state یعنی چه

the dead lie in state


مردگان د رانظار مردم واقع شده اند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها