معنی و ترجمه کلمه the door sagged به فارسی the door sagged یعنی چه

the door sagged


در يک بر شد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها