معنی و ترجمه کلمه the little finger به فارسی the little finger یعنی چه

the little finger


انگشت کهين ،انگشت کوچک ،کلنج ،خنصر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها