معنی و ترجمه کلمه the sea was lulled به فارسی the sea was lulled یعنی چه

the sea was lulled


دريا ساکت شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها