معنی و ترجمه کلمه theatre به فارسی theatre یعنی چه

theatre


)theater(تئاتر،تماشاخانه ،بازيگر خانه ،تالار سخنرانى
معمارى : تماشاخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها