معنی و ترجمه کلمه theory of saving به فارسی theory of saving یعنی چه

theory of saving


نظريه پس انداز
بازرگانى : نظريه مربوط به پس انداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها