معنی و ترجمه کلمه three square به فارسی three square یعنی چه

three square


داراى سه ضلع مساوى ،بشکل مثلث ،سوهان اهنگرى داراى مقطع مثلث شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها