معنی و ترجمه کلمه three-phase four-wire system به فارسی three-phase four-wire system یعنی چه

three-phase four-wire system


شبکه سه فاز با سيم صفر( نول)
علوم مهندسى : شبکه سه فاز با سيم صفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها