معنی و ترجمه کلمه throw down به فارسی throw down یعنی چه

throw down


سبب افتادن شدن ،طرد کردن ،رد کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها