معنی و ترجمه کلمه to be in f. به فارسی to be in f. یعنی چه

to be in f.


مرسوم بودن ،معمول بودن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها