معنی و ترجمه کلمه to break the neck of a task به فارسی to break the neck of a task یعنی چه

to break the neck of a task


کمر کاريرا سکشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها