معنی و ترجمه کلمه to come down به فارسی to come down یعنی چه

to come down


پايين امدن ،ازپدربه پسر رسيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها