معنی و ترجمه کلمه to draw a line به فارسی to draw a line یعنی چه

to draw a line


خط کشيدن ،حدمعين کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها