معنی و ترجمه کلمه to fall foul of به فارسی to fall foul of یعنی چه

to fall foul of


تصادم کردن با،درافتادن با


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها