معنی و ترجمه کلمه to give thanks به فارسی to give thanks یعنی چه

to give thanks


سپاس گزارى کردن ،تشکرکردن ،شکرکردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها