معنی و ترجمه کلمه to hold in reverence به فارسی to hold in reverence یعنی چه

to hold in reverence


محترم داشتن ،حرمت کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها