معنی و ترجمه کلمه to keep down به فارسی to keep down یعنی چه

to keep down


زيرفرمان خودنگاه داشتن ،دراطاعت خود داشتن ،پايين نگاه داشتن( نرخ)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها