معنی و ترجمه کلمه to look oneself again به فارسی to look oneself again یعنی چه

to look oneself again


پشم بازى کردن ،بهبود يافتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها