معنی و ترجمه کلمه to make a push at به فارسی to make a push at یعنی چه

to make a push at


پيف کردن به ،ناچيز شمردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها