معنی و ترجمه کلمه to obtrude up (on)a person به فارسی to obtrude up (on)a person یعنی چه

to obtrude up (on)a person


سر زده نزد کسى امدن ،مزاحم کسى شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها