معنی و ترجمه کلمه to opt between alternatives به فارسی to opt between alternatives یعنی چه

to opt between alternatives


يکى از دو شق را برگزيدن ،براى برگزيدن يکى از دو شق اختيار داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها