معنی و ترجمه کلمه to pay one out به فارسی to pay one out یعنی چه

to pay one out


با کسى برابر شدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها