معنی و ترجمه کلمه to pay up به فارسی to pay up یعنی چه

to pay up


حساب پس از افت را تصفيه کردن ،تمام و کمال پرداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها