معنی و ترجمه کلمه to rap out به فارسی to rap out یعنی چه

to rap out


بى پرواگفتن ،بموقع گفتن ،فى المجلس ساختن ،سخن تندگفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها