معنی و ترجمه کلمه to sell off به فارسی to sell off یعنی چه

to sell off


ارزان فروختن( کالايى ) و ته انرابالا اور ردن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها