معنی و ترجمه کلمه to take a stroll به فارسی to take a stroll یعنی چه

to take a stroll


گردش کردن ،گرديدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها