معنی و ترجمه کلمه to think ill of any one به فارسی to think ill of any one یعنی چه

to think ill of any one


نسبت به کسى بد گمان( يا بد بين ) بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها