معنی و ترجمه کلمه tract به فارسی tract یعنی چه

tract


دسته تار عصبى ،مجرا،مدت ،مرور،کشش ،حد،وسعت ،اندازه ،داستان يانمايشنامه وياحوادث مسلسل ،نشان ،اثر،رد بپا،رشته ،قطعه ،مقاله ،رساله ،نشريه
روانشناسى : جهاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها