معنی و ترجمه کلمه tropical به فارسی tropical یعنی چه

tropical


مناطق حاره ، )trpic(نواحى گرمسيرى بين دومدارشمال وجنوب استوا،گرمسيرى ،مدارراس السرطان ،مدارراس الجدى حاره ،گرمسير
علوم هوايى : گرمسيرى
علوم نظامى : منطقه استوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها