معنی و ترجمه کلمه typical به فارسی typical یعنی چه

typical


نمونه نوعى ،نوعى
معمارى : سرمشق بارز
بازرگانى : يک نمونه بارز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها