معنی و ترجمه کلمه typical به فارسی typical یعنی چه

typical


نمونه نوعى ،نوعى
معمارى : سرمشق بارز
بازرگانى : يک نمونه بارز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها