معنی و ترجمه کلمه ultra large scale integration به فارسی ultra large scale integration یعنی چه

ultra large scale integration


کامپيوتر : مجتمع سازى در مقياس ماوراء بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها