معنی و ترجمه کلمه unavoidable به فارسی unavoidable یعنی چه

unavoidable


اجتناب ناپذير،غير قابل اجتناب ،چاره ناپذير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها