معنی و ترجمه کلمه undernourished به فارسی undernourished یعنی چه

undernourished


)undernourishment(سوء تغذيه ،گرفتارسوء تغذيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها