معنی و ترجمه کلمه vagarious به فارسی vagarious یعنی چه

vagarious


)vagariously(خيالى ،وهمى ،از روى هوى و هوس ،واهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها