معنی و ترجمه کلمه verify به فارسی verify یعنی چه

verify


وارسى کردن ،مقايسه کردن با اصل پيام ،بازبينى کردن ،رسيدگى کردن ،صحت و سقم امرى را معلوم کردن ،مميزى کردن ،تحقيق کردن
کامپيوتر : فرمانVERIFY
قانون ـ فقه : رسيدگى کردن
علوم نظامى : بررسى کردن ازمايش کردن از نظر صحت و دقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها