معنی و ترجمه کلمه vibrograph به فارسی vibrograph یعنی چه

vibrograph


رسام نوسان ، )vibrometer(نوسان نگار،نوسان سنج
علوم مهندسى : نوسان نگار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها