معنی و ترجمه کلمه vicarious trial and error به فارسی vicarious trial and error یعنی چه

vicarious trial and error


روانشناسى : کوشش و خطاى نمادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها