معنی و ترجمه کلمه viscous force به فارسی viscous force یعنی چه

viscous force


علوم هوايى : نيرو در واحد جرم يا حجم ناشى ار برش مماسى در سيال

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها