معنی و ترجمه کلمه wage fund theory of wages به فارسی wage fund theory of wages یعنی چه

wage fund theory of wages


بازرگانى : نظريه مزد بر اساس وجوه دستمزد براساس اين نظريه که توسط استوارت ميل بيان شده مزد بر اساس رابطه ميان کل وجوه مربوط به پرداخت دستمزد و تعداد کارگران تعيين ميشود بنابراين براى افزايش دستمزد بايستى يا کل اين وجوه را بالا برد و يا اينکه ت عداد کارگران را کاهش داد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها