معنی و ترجمه کلمه warehouse به فارسی warehouse یعنی چه

warehouse


در انبار نگه داشتن ،)ware room(انبار کردن ،مخزن ،انبار گمرک ،انبار کالا،بارخانه
علوم مهندسى : مخزن
عمران : انبار
معمارى : انبار کالا
قانون ـ فقه : در انبار نگهداشتن
بازرگانى : انبار
علوم نظامى : انبار کالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها